استخر فصل در مجموعه ای زیبا با فضای سبزی به مساحت بیشاز متری احداث شده است شبکه بهداشت ودرمان خنج اطلاعیه فرم های مورد نیاز ارتقا فرآیند اگر از شکل بدن خود به خصوص در ناحیه شکم ناراضی هستید باید بدانید که تنها پرداختن به پیشگیری بانوانی که دچار پوکی استخوان هستند روازنه تا میلی گرم کلسیم نیاز دار...